Granulētie mēslojumi

Emin Dārzam Mēslojums Dārzeņiem 2kg

Kopējais slāpeklis (N) – 15%, Amonija slāpeklis – 13%, Urīnvielas slāpeklis – 2%. Kopējais fosfora pentoksīds (P2O5) – 15%, neitrālā amonija citrātā šķīstošs fosfora pentoksīds (P2O5)– 15%, ūdenī šķīstošs fosfora pentoksīds (P2O5) – 13%. Kālija oksīds (K2O), ūdenī šķīstošs - 15%. Sēra trioksīds (SO3), ūdenī šķīstošs – 22.5%. Granulometriskais sastāvs: granulas 2 -5 mm > 95%; 0-1 mm < 3%; > 6 mm 0%. Sastāvdaļas: kālija hlorīds (7447-40-7, CMC 1), diamonija hidrogēnortofosfāts (CAS 7783-28-0, CMC 1); Amonija sulfāts (CAS 7783-20-2, CMC 1). CMC 1 - Materiāli, kas ir neāpstrādātas vielas un maisījumi. Lietošanas instrukcija un normas: Izmantot lauksaimniecības augu mēslošanai, lai uzlabotu to produktivitāti. Piemērots visu veidu augsnēm. Ziemāju graudaugiem - 25-45 g/m2; Vasaras graudaugiem - 30-50 g/m2; Ziemas rapsim - 30-50 g/m2; Vasaras rapsim - 30-50 g/m2; Cukurbietēm un lopbarības bietēm - 60-80 g/m2; Kukurūzai - 40-80 g/m2. Pļavām, ganībām - 30-45 g/m2. Tikai profesionāliem lietotājiem. Uzglabāt produktu slēgtā iepakojumā, sausā, labi vēdināmā vietā, prom no tiešiem saules stariem. Sargāt no mitruma. Cieši aizveriet izlietotos vai bojātos iepakojumus. Piesardzības apzīmējumi, P264 Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas. P280 Valkāt aizsargcimdus / valkāt aizsargapģērbu / lietot acu (sejas) aizsargus. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli pieejamas. Turpiniet mazgāt acis. P337+P313 Ja acu kairinājums nepāriet: meklēt medicīnisku palīdzību/uzmanību. Šis mēslošanas līdzeklis satur urīnvielu (karbamīdu), kas var izdalīt amonjaku un ietekmēt gaisa kvalitāti.